+48 608 152 134 | +48 728 929 665 info@twojezagle.pl

REGULAMIN

Przeczytaj uważnie

DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.twojezagle.pl, stanowiący własność TWOJE ŻAGLE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 41-808 Zabrze, ul. Ofiar Katynia 37,  wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000575713, posiadającej NIP: 6482775351 i REGON: 362496390 o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł.
2. Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawna, bez ograniczeń terytorialnych posiadająca dostęp do asortymentu oferowanego przez Sklep.
3. Transakcja – każda umowa kupna – sprzedaży zawarta pomiędzy Użytkownikami, a TWOJE ŻAGLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Asortyment – rzeczy ruchome dostępne w Sklepie.
5. Regulamin – niniejszy regulamin ustalający zasady i organizację sklepu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna.
2. Osoba fizyczna, bądź prawna staje się Użytkownikiem poprzez akceptację Regulaminu Sklepu.
3. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.
4. Administratorem Sklepu oraz Sprzedawcą jest TWOJE ŻAGLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Sposób przeprowadzenia Transakcji określa Regulamin.
6. Na podstawie Regulaminu, Stroną Transakcji może być tylko Użytkownik.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące Transakcji wynikające z nieznajomości, bądź nieprzestrzegania Regulaminu, nie będą rozpatrywane.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku sprzedaży dokonanej za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub telefonicznie Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez konieczności podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
2. Jeżeli Użytkownik nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym  mowa w ust. 2.
3. Jeżeli Użytkownik został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa ust. 3, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Użytkownikowi informacji o tym prawie.
4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
1) dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia.
5. Użytkownik może odstąpić od Umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w jednej z następujących form: wysłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy, wysłanie pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres siedziby Sprzedawcy, osobiste doręczenie w siedzibie Sprzedawcy.
6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną, bądź tradycyjną lub też osobiste doręczenie, przed upływem tego terminu.
7. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrócona Sprzedawcy rzecz oraz jej opakowanie muszą być w stanie nieuszkodzonym, kompletnym, nie noszącym śladów użytkowania.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest zwrot rzeczy i jej opakowania w stanie nieuszkodzonym, kompletnym, nie noszącym śladów użytkowania we wskazanym powyżej terminie.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. W przypadku gdy, Użytkownik wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
12. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Użytkownika o konieczności poniesienia tych kosztów.
13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Użytkownika o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 827).
14. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
15. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do następujących umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana przez Sprzedawcę za wyraźną zgodą Użytkownika;
b) w której cena rzeczy zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie w sklepie internetowym Twoje Żagle można składać wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie.
2. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
3. Kupujący jest zobowiązany podać prawidłowe dane.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza oraz zapoznanie i przestrzeganie regulaminu.
5. Użytkownik wypełniający formularz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

REALIZACJA TRANSAKCJI
1. Poprzez klikniecie w ikonę „wyślij zamówienie” Użytkownik akceptuje ofertę Asortymentu zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację Transakcji w sposób określony Regulaminem.
2. Zamówienia można składać drogą internetową przez 24 godziny na dobę, przez cały rok, pod adresem: www.twojezagle.pl.
3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
4. W przypadku złożenia zamówienia przez Użytkownika drogą internetową (poprzez stronę www) oraz wybrania dostawy za pośrednictwem kuriera, momentem zawarcia Umowy jest moment potwierdzenia zweryfikowania zamówienia w postaci wiadomości e-mail skierowanej bezpośrednio do Użytkownika przez Sklep, zawierającego informację o zamówionej rzeczy, wartości zamówienia oraz sposobie i terminie płatności.
5. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia lub zażądania przedpłaty.
6. Czas realizacji zamówienia jest zależny od posiadania danej rzeczy na magazynie oraz wybranego sposobu jej dostarczenia i wynosi od 5 do 15 dni roboczych, od momentu otrzymania zapłaty.
7. W związku ze specyfiką sprzedawanych produktów oraz ich znacznym zróżnicowaniem proponujemy, by Użytkownik każdorazowo skontaktował się z obsługą Sklepu poprzez e-mail lub telefonicznie w celu weryfikacji zamówienia oraz udzielenia ewentualnej pomocy związanej z doborem odpowiedniego dla Użytkownika asortymentu. Użytkownik jest obciążany kosztami dostawy. W przypadku zamówienia kilku rzeczy, koszty dostawy naliczane są jednorazowo.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do informowania obsługi Sklepu o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail i numeru telefonu pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail na adresy niezaktualizowane.
2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie rzeczy w trakcie dostawy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku rzeczy będą rozpatrywane pod warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji przez kuriera i sporządzenia przez niego protokołu reklamacyjnego lub przy zachowaniu przesłanek z art. 76 Ustawy o Prawie Przewozowym.

SPOSÓB ZAPŁATY
1. Sklep przyjmuje zapłatę w formie przelewu bankowego (po zarezerwowaniu zamówionej rzeczy w magazynie Sprzedawcy oraz e-mailowym potwierdzeniu wszelkich szczegółów transakcji przez obsługę Sklepu).
2. Należy wykonać przelew na wskazany numer rachunku bankowego (wartość zamawianego sprzętu + koszt przesyłki). Wysyłka jest dokonywana natychmiast po zaksięgowaniu sumy na nasze konto.
3. W tytule przelewu należ wpisać dane kupującego.

GWARANCJA
1. Oferowane w Sklepie rzeczy posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
2. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. TWOJE ŻAGLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do przekazywania lub zlecania wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. TWOJE ŻAGLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sprzedawcy stosownego ogłoszenia z 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Zlecenie realizowane jest na podstawie Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia.
4. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane na witrynie informacje były aktualne, Sprzedawca nie gwarantuje, że nie zawierają one uchybień lub błędów, które nie mogą jednak stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń.
5. TWOJE ŻAGLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do występowania błędów w opisie oferowanych artykułów.
6. Strona internetowa pełni charakter informacyjny.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.